Skoči na glavno vsebino

Pravila šolske prehrane

V skladu s 6. členom Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14, 46/16 – ZOFVI-K in 76/23) določa ravnateljica naslednja

PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI

1. člen
(vsebina pravilnika)

Pravila urejajo organizacijo šolske prehrane za dijakinje in dijake (v nadaljevanju dijaki), postopek evidentiranja, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način prijave in odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki in način seznanitve dijakov in staršev.

2. člen
(šolska malica)

Dijaki so v skladu z zakonom upravičeni do šolske prehrane v dneh, ko se v skladu s šolskim koledarjem izvajajo pouk in druge dejavnosti, ki jih v skladu s programom izvaja šola.

Zavod dijakom ponudi na izbiro toplo mesno in brezmesno ter hladno malico, če je v okviru ponudbe možno, pa tudi predpisano dietno prehrano.

3. člen
(prijava in preklic)

Prijavo dijaka na šolsko prehrano (v nadaljevanju prijava) oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljevanju starši).

Obrazec prijave je priloga Zakona o šolski prehrani. Dosegljiv je na spletni strani šole, dijaki pa ga lahko dobijo tudi v tajništvu. V mesecu juniju ga dijakom razdelijo razredniki. Dijaki, vpisani v prvi letnik, dobijo obrazec prijave ob vpisu v šolo.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto.

Prijava se lahko odda tudi kadarkoli v šolskem letu. Dijak začne prejemati obroke 4. šolski dan po prijavi. Upošteva se le prijava, ki je pravilno izpolnjena in podpisana s strani staršev.

Prijava se lahko med šolskim letom kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. Postopek preklica je enak postopku prijave in ni mogoč za nazaj.

Ker ima šola vzpostavljen sistem vodenja evidence o šolski malici (dnevno evidentiranje prijav, odjav in prevzema obrokov), se dijaku za vsak dan ni potrebno prijaviti. Za vsak dan, ko poteka pouk, se namreč razume, da je dijak na obrok prijavljen, če so starši zanj podali prijavo na šolsko prehrano in se dijak od obroka ni odjavil.

4. člen
(odjava)

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Odjavo na šolski obrok lahko uredijo starši oziroma tudi dijaki, če jih starši za to na prijavi za malico pooblastijo.

Odjava malice za določen dan/določeno obdobje je mogoča preko portala eAsistent in sicer najkasneje do 9. ure zjutraj za naslednji delovni dan.

Dijak, ki se zaradi bolezni ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.

Če starši dijaka ki je naročen na malico, ne odjavijo, oziroma se sam ne odjavi pravočasno, plačajo starši za ta dan (in vse naslednje dni, ki jih ne odjavijo pravočasno) polno ceno malice.

Če dijaka po datumu, do katerega je odpovedal malico, še ne bo k pouku, so starši oziroma dijak dolžni podaljšati rok odjave dva dni pred podaljšanjem odsotnosti. V primeru odsotnosti dijaka zaradi sodelovanja na različnih dejavnostih v imenu šole dijaka od malice odjavi šola.

5. člen
(obveznosti)

S prijavo na šolsko prehrano imajo dijaki oziroma njegovi starši naslednje dolžnosti:

 • dijak mora spoštovati pravila šolske prehrane,
 • starši morajo redno plačevati prispevek za šolsko prehrano,
 • dijak oziroma starši morajo pravočasno odjaviti posamezni obrok v skladu s Pravili o šolski malici,
 • starši morajo plačati polno ceno obroka, če ga niso (starši oziroma dijak) pravočasno odjavili,
 • starši oziroma dijak morajo šoli v 15 dneh sporočili vsako spremembo podatkov.

6. člen
(seznanitev dijakov in staršev)

Šola seznani dijake in starše z organizacijo šolske prehrane, s pravili šolske prehrane, z njihovimi obveznostmi iz 5. člena teh pravil, s subvencioniranjem malice ter z načinom in s postopkom uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta, in sicer na oglasni deski šole in z objavo na spletni strani šole. Dodatno so starši seznanjeni s pravilnikom na roditeljskih sestankih oddelkov, dijaki pa na prvi šolski dan.

Vse podrobnosti, ki niso navedene v šolskih pravilih in bi imele lahko finančne posledice za starše, šola izdaja v obliki pisnih obvestil.

7. člen
(spremljanje kvalitete malice)

Kakovost malice bo spremljala tričlanska komisija, v kateri so: en predstavnik dijakov, en predstavnik učiteljev in koordinator šolske prehrane. Komisija bo enkrat letno izvedla tudi anketiranje o zadovoljstvu dijakov in staršev s šolsko malico ter o zadovoljstvu z izvajanjem vzgojnih dejavnosti o zdravi prehrani. Mandat komisije prične teči 1. septembra tekočega šolskega leta. Komisija se imenuje za eno šolsko leto.

8. člen
(evidentiranje upravičenosti do malice)

Delavec šole, ki ga bo ravnateljica pooblastila, da opravlja dela in naloge koordinatorja šolske prehrane, bo vodil evidenco dijakov, prijavljenih na šolsko prehrano v skladu z Zakonom o šolski prehrani in s Pravili o šolski prehrani.

Evidenca bo obsegala:

 • ime in priimek ter naslov dijaka,
 • EMŠO dijaka,
 • naziv šole, letnik in oddelek izobraževalnega programa,
 • ime in priimek ter naslov staršev dijaka,
 • številko odločbe, ki je podlaga za upravičenost do subvencije za malico,
 • datum nastopa pravice in obdobje upravičenosti do otroškega dodatka oziroma državne štipendije oziroma subvencije za malico,
 • višino subvencije za malico,
 • podatek o namestitvi v dom za učence oziroma v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, podatek o namestitvi v rejniško družino in podatek, da je dijak prosilec za azil,
 • datum prijave na malico,
 • vrsto obrokov šolske prehrane, na katere je dijak prijavljen,
 • število in datume prevzetih in odjavljenih obrokov.

9. člen
(postopek delitve malice)

Dijak bo lahko prevzel malico v skladu z navodili. Če malice ni odjavil in je tudi ni prevzel, bodo starši plačali polno ceno obroka.

Dijaki se prehranjujejo v matični učilnici. Malica bo potekala praviloma od 9.55 do 10.25.

Reditelja razreda gresta 5 minut pred glavnim odmorom po malico v avlo. Zaboje z malico prineseta v razred, kjer si jo dijaki razdelijo.

Po končani malici dijaki pospravijo odpadno embalažo v zaboje ponudnika in jih vrnejo v avlo.

Če ima oddelek ali skupina oddelka dejavnost izven šole in ga v času delitve malice ni v šoli, bodo dijaki obveščeni, kdaj in kje prevzamejo malico. V tem primeru šola dijakom zagotavlja hladno malico, ki jo bodo dobili ob odhodu na izvenšolsko dejavnost.

Dijaki morajo pri prevzemu malice upoštevati vsa navodila dežurnih učiteljev. Neupoštevanje navodil pomeni kršitev šolskih pravil.

10. člen
(ravnanje z neprevzetimi obroki)

Če dijaki, ki so na malico naročeni, malice ne prevzamejo, šola malico brezplačno ponudi še drugim dijakom oddelka oziroma dijakom drugih oddelkov najkasneje do 13. ure.

11. člen
(zagotavljanje sredstev za subvencionirano malico)

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na dijaka iz socialno manj vzpodbudnega okolja.

12. člen
(upravičenci do subvencionirane malice)

Upravičenci do subvencije za malico so dijaki, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana in se redno izobražujejo. Dijaki imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan svoje prisotnosti pri pouku. Pravica do šolske malice ni prenosljiva.

Dijaki iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku, na strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter pri obveznem delu obveznih izbirnih vsebin, ki jih izvaja šola v skladu s šolskim koledarjem.

Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega člena ima učenec oziroma dijak iz prvega odstavka tega člena pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka.

13. člen
(uveljavljanje subvencije za malico)

Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Ponudnik šolske prehrane bo ustrezno znižal višino plačila za malico.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 • dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino,
 • dijaki, ki so prosilci za azil,
 • dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

14. člen
(cena subvencionirane malice na dan uveljavitve zakona)

Cena subvencionirane malice v srednji šoli je cena, po kateri šola zagotavlja malico dijakom. Ceno subvencionirane malice določi s sklepom minister, pristojen za šolstvo, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

15. člen
(plačevanje šolske malice)

Šola staršem dijakov izda položnico z obračunom malice za pretekli mesec. Starši dijakov so dolžni plačevati šolsko prehrano.

Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila sta pristojna:

 • delavec, ki opravlja dela in naloge na področju šolske prehrane,
 • računovodja, zadolžen za šolsko prehrano.

16. člen
(evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov)

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja delavec, ki ga za to pooblasti ravnateljica. Ponudnik šolske prehrane vodi dnevno evidenco o:

 • številu prijavljenih dijakov,
 • številu prevzetih obrokov,
 • številu odjavljenih obrokov,
 • številu nepravočasno odjavljenih obrokov za prvi dan odsotnosti dijakov zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

17. člen
(varstvo podatkov)

Podatki iz evidenc se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Šola obdeluje podatke iz svoje in centralne evidence za namen:

 • izvajanja Zakona o šolski prehrani in
 • zaračunavanja plačila za šolsko malico staršem.

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta dijakov in staršev ni razvidna.

18. člen
(hranjenje podatkov)

V skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov se podatki v evidenci iz prvega odstavka 8. člena Pravil o šolski prehrani Srednje trgovske šole Ljubljana hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je dijak upravičen do šolske prehrane. Nato se dokumentacija komisijsko uniči.

19. člen
(veljavnost pravilnika)

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani šole in oglasni deski šole.

Ljubljana, 19. 9. 2023                                                                Elizabeta Hernaus Berlec, ravnateljica

Pravilnik stopi v veljavo dne 26. 10. 2023

Pravila šolske prehrane v Srednji trgovski šoli Ljubljana je sprejel Svet zavoda na svoji 8. seji dne 27. 9. 2023.

Pravila šolske prehrane v Srednji trgovski šoli Ljubljana so obravnavali tudi:

 • učiteljski zbor na pedagoški konferenci dne21. 9 2023
 • Svet staršev na seji dne 25. 9. 2023
 • Dijaška skupnost na seji dne 10. 10. 2023
(Skupno 1.044 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost