Skoči na glavno vsebino

PREDSTAVITEV SPLOŠNIH HIGIENSKIH UKREPOV IN NAVODIL

Za zaščito dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih in delavcev šole pred okužbo s koronavirusom je potrebno izvajati vse splošne higienske ukrepe:

o Pouk in dejavnosti naj obiskujejo le zdravi dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in učitelji (brez znakov akutne okužbe dihal).

o Priporočamo, da dijaki v šolo pridejo peš, s kolesom ali jih pripeljejo starši. Sicer naj uporabijo javni prevoz.

o Dijaki lahko vstopijo v šolo posamično na razdalji 1,5–2 m skozi glavni vhod in pri tem obvezno nosijo zaščitno masko. Maske ne smejo sneti z obraza dokler ne pridejo v matično učilnico. Če bo masko kdo izjemoma pozabil, jo bo dobil pri varnostniku. Dogajanje pred šolo, na dvorišču/parkirišču, v avli šole, na stopniščih in hodnikih bo nadzirala varnostna služba.

o Razen dijakov in delavcev šole naj v šolske prostore ne vstopa nenajavljen nihče. Najavljena oseba vstopi v šolo skozi glavna vrata z obrazno masko in ob upoštevanju hišnega reda. Vsakega obiskovalca se evidentira na posebnem seznamu.

o Dijaki in delavci šole se do določene učilnice oz. drugega prostora sprehodijo po označenem koridorju.

o Redno in temeljito si umivajmo roke z milom in vodo. Če nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom. Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin, na katerih je potencialno lahko prisoten virus.

o Posode z razkužilom za roke so nameščene na vidnem mestu v avli, pred sanitarijami, v učilnicah, pred zbornico in pri vhodu v šolo.

o o Čim manj se dotikajmo obraza (oči, nosu in ust). Če se moramo dotakniti obraza, si prej umijmo oz. razkužimo roke.

o Upoštevajmo priporočeno medsebojno razdaljo (1,5-2m). Če to ni mogoče, obvezno nosimo masko.

o Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom in vodo.

o Pomemben je pravilen način nošenja in snemanja maske. Pred njeno uporabo in po odstranitvi si temeljito umijemo ali razkužimo roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikamo. Masko je treba občasno zamenjati (na 2 do 3 ure).

o Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna in vrata). Okna odpira in zapira samo ena oseba – učitelj. Ker se bodo prostori pogosto zračili, naj bodo dijaki primerno oblečeni.

o Pouk za posamezne oddelke v največji možni meri poteka v matičnih učilnicah. Vsak oddelek ima dodeljeno svojo matično učilnico, praktični pouk se izvaja v specializiranih učilnicah.

o Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti. V vsaki učilnici bo na vidnem mestu na razpolago razkužilo, ob umivalniku pa milo, brisače za enkratno uporabo in koš za odpadke.

o V učilnici, kjer so prisotni le dijaki enega razreda, zanje ni potrebna uporaba mask. Dijaki naj v čim večji meri upoštevajo priporočeno oddaljenost. Učitelji in drugi strokovni delavci šole v učilnicah uporabljajo maske, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 m). V skupnih prostorih (npr. zbornica, knjižnica, hodniki) uporabljajo maske učitelji, preostale odrasle osebe in dijaki.

o V primeru mešanih skupin dijakov v enem prostoru je uporaba zaščitne maske potrebna ves čas.

o V računalniških in drugih specializiranih učilnicah, laboratoriju in delavnicah, ki jih uporabljajo dijaki različnih oddelkov, je po vsaki menjavi oddelka ali skupine potrebno prostor obvezno prezračiti. Pred vstopom v prostor, ki ga uporabljajo dijaki različnih oddelkov, si morajo obvezno razkužiti roke. Za izvedbo pouka v takih prostorih se pripravi protokol uporabe prostora in opreme. Pripravijo ga učitelji praktičnega pouka.

o Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in ga pobira učitelj, ki si je pred in po tem umil ali razkužil roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke naj učitelj pred popravljanjem vsaj en dan hrani na varnem mestu.

o Vsak dijak naj prinese s seboj vse potrebno za pouk. Šolskih potrebščin in pripomočkov naj si dijaki med seboj ne izposojajo oz. naj jih pred uporabo obvezno razkužijo.

o Med odmori naj se dijaki izven svojih učilnic ne združujejo v skupine in naj po nepotrebnem ne zapuščajo razreda. Odmor je namenjen malici, odhodu na WC oz. krajšemu počitku. Zadrževanje v skupinah (npr. na hodnikih, v avli, knjižnici) oz. druženje izven šolske stavbe (npr. na šolskem dvorišču, igrišču, parkirišču, pred vhodom v šolo) ni dovoljeno. Dijaki naj ne prehajajo iz ene učilnice v drugo.

o Po malico gresta 5 minut pred glavnim odmorom v avlo reditelja razreda. Preden zapustita učilnico, si nadeneta maski, pred prevzemom zaboja z malico pa si razkužita roke. Malico prineseta v razred, kjer si jo dijaki sami vzamejo. Po koncu odmora si spet nadeneta maski in zabojnik odneseta nazaj v avlo.

o Dijaki malicajo med glavnim odmorom v razredu. Pred hranjenjem naj si svojo klop obrišejo z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačo in razkužilom, potem pa naj si naredijo pogrinjek s papirnato brisačko ali opranim prtičkom iz blaga. Roke naj si umijejo oz. razkužijo.

o Za dežurstva med poukom in odmori skrbi varnostna služba.

o Na najbližji WC naj dijaki odhajajo posamično. Vrata naj po možnosti odpirajo s komolcem oz. s čisto papirnato brisačko. Tam naj si roke umijejo oz. razkužijo, preden se vrnejo v razred.

o Po končanem pouku oz. dejavnostih naj dijaki iz šole odhajajo v primerni medsebojni razdalji (1,5 do 2 m). Zadrževanje v skupinah oz. druženje z dijaki iz drugih razredov pred šolo ni dovoljeno.

o Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (poseben protokol).

o Govorilne ure za starše in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po telefonu ali prek videopovezav. Le izjemoma so lahko ta srečanja organizirana v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.

o Enako naj bodo v največji možni meri organizirani sestanki zaposlenih. Če potekajo v živo (ne na daljavo), morajo udeleženci upoštevati priporočila glede medsebojne razdalje in uporabe mask.

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA DIJAKA ALI DELAVCA ŠOLE S SIMPTOMI COVID-19

o Če zboli dijak in ima vročino in druge znake akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolaciji v sobi 123 v 1. nadstropju. Dijak naj v času, ko čaka na starše ali skrbnike, nosi masko. Če je pri dijaku nato potrjena okužba s covid-19, dijakovi starši o tem obvestijo šolo, ta pa NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo.

o Če zboli učitelj ali drug delavec šole in ima vročino in znake akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. Če je okužen s covid-19, o tem obvesti šolo, ta pa NIJZ, ki začne z epidemiološko preiskavo.

o Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, učitelj oz. drug delavec šole, se temeljito očisti, dezinficira in prezrači.

Ljubljana, 1. 9. 2020 Elizabeta Hernaus Berlec, ravnateljica

(Skupno 212 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost